”Viktigt behålla Linköpings själ”

sid13bild1

När Linköping växer och utvecklas måste det ske hållbart och med kvalitet. Reidar Danielsson, tf samhällsbyggnadsdirektör lyfter fram Hospitalstorget som ett lyckat exempel på stadsförnyelse i närtid.

Linköping går nu från att vara en stad till att bli en storstad. Utmaningen är att mitt i allt byggande ändå behålla Linköpings själ. Men visst är det spännande tider.

Det konstaterar tf samhällsbyggnadsdirektören Reidar Danielsson när han med stor entusiasm berättar om det som just nu sker i Linköping.

– Vi bygger som aldrig förr. Man ser kranar överallt runt om i staden, även i de mindre orterna. Samtidigt jobbar vi intensivt med att utveckla nya hållbara trafiklösningar. Det är så oerhört mycket som pågår och så räknar vi med att det kommer att fortsätta, inte minst med tanke på Ostlänken och vad den kommer att betyda.

Att det omfattande stadsbyggandet även innebär utmaningar säger sig självt. Inte minst när det gäller behovet av nya bostäder.

– Det gäller att bygga rätt, att till exempel bygga bort barriärer som avskärmar bostadsområden och stadsdelar från varandra, säger Reidar Danielsson. Han pekar speciellt på behovet av att blanda olika boendeformer med olika prisnivåer, att på så sätt motverka social segregation.

Och som sagt, mitt i allt det som sker, gäller det att behålla Linköpings själ. Här har det nya arkitekturprogrammet för Linköping stor betydelse. Detsamma gäller för förslaget ”Linköpings mötesplatser – innerstadens parker och torg” samt ett nytt Naturvårdsprogram där stadens mest värdefulla naturområden presenteras.

– Nu har vi tydliga riktlinjer att förhålla oss till. När Linköping växer och utvecklas måste det ske hållbart och med kvalitet. Vi kan alltså inte bygga hur som helst, betonar Reidar Danielsson.

– De gröna delarna av vår stad är mycket betydelsefulla. Vi har gröna korridorer långt in i stadskärnan. Det är en självklar del av Linköpings själ som vi naturligtvis ska värna om, säger Reidar Danielsson.

Att han som tf samhällsbyggnadsdirektör är engagerad för sin stad råder det inget som helst tvivel om. Han talar med stort engagemang om allt spännande som byggs, men också om alla de gamla unika miljöerna i stadskärnan.

– Linköping är en gammal stad med anor, en vacker stad med många fina gamla byggnader. Vi har också Stångån, våra torg och omistliga parker, och inte minst Trädgårdsföreningen, vår stora gröna lunga. Men vi har också flera centrala miljöer som vi kan förnya och förädla.

Reidar Danielsson lyfter fram Hospitalstorget som ett mycket lyckat exempel i närtid. Hur en tidigare outnyttjad yta mitt i staden, delvis parkering, nu tillsammans med angränsande gator har rustats upp till att bli en attraktiv, och levande mötesplats.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm