”Stångån är en pärla som vi ska förädla”

–Tack vare Stångån och Kinda kanal har vi den stad vi har, den är grunden till Linköping. Därför har vi nu tagit ett krafttag för att levandegöra Stångåstråket ännu mer, säger kommunekologen Håkan Lundberg.

Vandringsleder för fiskar, nya bryggor, broar och badplatser. Stenkajer, hamnar, gång- och cykelstråk. Just nu pågår arbetet med att utveckla Stångåstråket till ett ännu bättre rekreationsområde och besöks­mål för både Linköpings­bor och besökare.

När Linköping växer och det byggs på alla håll och kanter är det viktigare än någonsin att slå vakt om våra värdefulla gröna områden och naturvärden. Tack vare Stångån och Kinda kanal har vi den stad vi har, den är grunden till Lin­köping. Därför har vi nu tagit ett krafttag för att levandegöra Stångåstråket ännu mer.

Det säger kommunekologen Håkan Lundberg. Han är samordnare för ett omfattande arbete som syftar till att utveckla och binda samman åstråket och Eklandskapet till en attraktivare och levande parkmiljö, som en självklar del av stadens hjärta.

– Det är ett stort och sammanhållet arbete som har sin grund i kommunens översiktsplan från 2010. Det handlar om att förädla, tillgängliggöra och rusta upp hela Stångåstråket. Vi vill tillföra olika attraktioner, aktiviteter och trivsamma mötesplatser för alla kategorier av besökare.

Redan har mycket hänt runt Stångån Kinda kanal. Nyligen färdigställdes det 14 kilometer långa och sammanhängande gång- och cykelstråket mellan Landeryd och Roxen.

”Stångån och Kinda kanal är grunden till Linköping”

Håkan Lundberg

– Vi har även kommit långt i satsningen att binda ihop åstråket och Stångån med fler attraktioner som nya parkmiljöer, bryggor, fågeltorn och badplatser. Men det gäller att vi gör det här på rätt sätt. Vi måste ha en varsamhet med utgångspunkt i de riksintressanta natur-, kultur- och rekreationsvärdena som finns i Stångån och Kinda kanal, poängterar Håkan Lundberg, som har jobbat i kommunen sedan 2010.

Här talar vi onekligen om en eldsjäl som brinner för Stångåns utveckling.

– Mot Roxen eller mot Landeryd. Eklandskapet och slussarna. Stångåstråket erbjuder otroliga naturupplevelser och friluftsmöjligheter. Här finns ett fantastiskt fågelliv och en artrik fiskfauna. Ja, vi har flera smultronställen som många Linköpingsbor kanske inte upptäckt än.

Satsningen på Stångån kommer att pågå under många år framöver. Det handlar om såväl hårda som mjuka insatser. Som några exempel lyfter Håkan Lundberg fram skapandet av fria vandringsvägar för fiskar förbi dammen och kraftverket vid Nykvarn och det omfattande arbetet att renovera stenkajerna.

– Till det kommer så klart mycket annat spännande att ske. Men när vi nu rustar vill vi också belysa vår rika historia ännu mer, avslutar Håkan Lundberg.

Stångån och Kinda kanals historiska betydelse:
Längs Stångån Kinda kanal har människor färdats sedan urminnes tider. Vattenleden har möjliggjort såväl fredlig handel, som rustade härnadståg genom årtusenden. När Kinda Kanal öppnades 1871 knöts den samman med Göta Kanal och gjorde Linköping till en av rikets största insjöhamnar, med stapelrättigheter för handel på utlandet och dubbla tullhus. Här rådde ett myllrande liv i hamnkvarteren där varor köptes, såldes och lastades om, för vidare transport sjövägen. Stångån och Kinda kanal har varit central för stadens utveckling. Från 1800-talets början till 1900-talets mitt har Stångån och Kinda kanal varit en av de viktigaste källorna till Linköpings industrialisering och kraftiga expansion.

Pågående och kommande projekt – urval
• Stenkajer renoveras 2016 – ca 2025.
• Fria fiskvägar förbi damm/kraftverk i Nykvarn genom ett omlöp. Fiskleksförbättrande åtgärder i Tannefors. 
• Information: Förbättrad pilhänvisning 2017-2018. Nya informationstavlor 2019-2020.
• Renovering av Johannelundsbadet hösten 2018 – våren 2019.
• Stångåmynningen – utveckling av nya anläggningar för friluftsliv och rekreation under kommande år.

Text: Samuel Hultberg
Foto: Göran Billeson