Nu ska ytterstaden planläggas – en kraftfull satsning som är unik i Sverige

Linköpings kommun arbetar med att ta fram en långsiktig utvecklingsplan och strategi för ytterstaden.

Vi står inför en fortsatt befolkningsökning och behovet av nya bostäder är stort. Då gäller det att sätta fokus på hela Linköping. Därför tar vi nu fram en långsiktig plan som anger inriktningen för ytterstadens utveckling, säger Fanny Wahlqvist, översiktsplanechef i Linköpings kommun.

Hon förklarar att ytterstaden är de stadsdelar som ligger som i en ring kring innerstaden. Det inkluderar stadsdelar som Skäggetorp, Ryd, Östra Valla, Berga och Hjulsbro, totalt ett 20-tal områden.

– Vi har tidigare gjort en utvecklingsplan för innerstaden som antogs våren 2016. Nu gör vi en liknande satsning, fast vidareutvecklar strategierna för ytterstaden, förklarar Fanny Wahlqvist.

Hon berättar att tillägget är ovanligt.

– En så här samlad satsning på en ytterstad har vi inte sett tidigare i Sverige.

Tillägget kommer att fokusera på den byggda miljön och hantera vissa frågor som saknades i översiktsplanen för staden Linköping. Det handlar om ytterstadens stadskvaliteter, social sammanhållning, hållbar livsstil, privat och offentlig service och grönstruktur.

– Tillägget är en överenskommelse mellan kommunen och de aktörer som utvecklar staden. Vi tittar på hur ytterstadens olika stadsdelar kan länka samman och hur dess urbana kvaliteter kan öka.

I arbetet med att ta fram ett förslag till plan spelar kommuninvånarna en avgörande roll, poängterar Fanny Wahlqvist.

Det handlar om att fylla i kunskapsluckor. Redan förra året bjöds invånarna in till medborgardialog, då genom att beskriva sina favoritplatser i ytterstaden.

– Vi har vänt oss till invånarna som bor, jobbar eller går i skolan i de områden vi kallar för ytterstaden. Vi har ställt frågor kring vad man tycker är bra, vad man tror kan utvecklas och så vidare.

Under våren har arbetet fortsatt med webbenkäter, utställningar och workshops.

– Responsen och intresset har varit stort. Vi fick över 800 enkätsvar och ett 40-tal personer dök upp vid de workshops som hölls i Ryd, Lambohov och Hjulsbro, berättar Fanny Wahlqvist.

Arbetet att ta fram en utvecklingsplan för ytterstaden är ännu i ett tidigt skede och väntas pågå under de närmaste åren. Under hösten kommer ett förslag att arbetas fram som kommer att gå ut på ett samråd i början av 2019. Sedan kommer själva förslaget att ställas ut och först någon gång under 2020 kan det finnas en plan att ta beslut om och som då siktar mot 250 000 invånare i kommunen.

Utvecklingsplanen för ytterstaden blir ett tillägg till Översiktsplan för staden Linköping som antogs av kommunfullmäktige 2010.

Text: Samuel Hultberg